Online 中文/英文聖經 Service Holy-Bible
[檢索說明]
繁體 | NIV | KJV | NASB
舊約
 
 • 創世記
 • 歷代志下
 • 但以理書
 • 出埃及記
 • 以斯拉記
 • 何西阿書
 • 利未記
 • 尼希米記
 • 約珥書
 • 民數記
 • 以斯帖記
 • 阿摩司書
 • 申命記
 • 約伯記
 • 俄巴底亞書
 • 約書亞記
 • 詩篇
 • 約拿書
 • 士師記
 • 箴言
 • 彌迦書
 • 路得記
 • 傳道書
 • 那鴻書
 • 撒母耳記上
 • 雅歌
 • 哈巴谷書
 • 撒母耳記下
 • 以賽亞書
 • 西番雅書
 • 列王記上
 • 耶利米書
 • 哈該書
 • 列王記下
 • 耶利米哀歌
 • 撒迦利亞
 • 歷代志上
 • 以西結書
 • 瑪拉基書
 •  
  新約
   
 • 馬太福音
 • 以弗所書
 • 希伯來書
 • 馬可福音
 • 腓立比書
 • 雅各書
 • 路加福音
 • 歌羅西書
 • 彼得前書
 • 約翰福音
 • 帖撒羅尼迦前書
 • 彼得後書
 • 使徒行傳
 • 帖撒羅尼迦後書
 • 約翰一書
 • 羅馬書
 • 提摩太前書
 • 約翰二書
 • 哥林多前書
 • 提摩太後書
 • 約翰三書
 • 哥林多後書
 • 提多書
 • 猶大書
 • 加拉太書
 • 腓利門書
 • 啟示錄
 •  


  濰   渠羲幗瞪
  Copyright (c) Holynet All rights reserved.
  Powered by Knowledge Cube, Inc.
  Contact to holy_bible@naver.com for more information.