Online 中文/英文聖經 Service Holy-Bible
[檢索說明]
滲唳  繁體 | NIV | KJV | NASB
渠羲  繁體 | NIV | KJV | NASB
   
  上一頁  1  . . . 4  5  6  7  8  9  10   下一頁  
  -1   [font9]   +1  
以斯拉記 10 [繁體]   
 
 1. 以斯拉禱告、認罪、哭泣、俯伏在 神殿前的時候、有以色列中的男女孩童、聚集到以斯拉那裡、成了大會.眾民無不痛哭。
 2. 屬以攔的子孫、耶歇的兒子示迦尼、對以斯拉說、我們在此地娶了外邦女子為妻、干犯了我們的 神、然而以色列人還有指望。
 3. 現在當與我們的 神立約、休這一切的妻、離絕他們所生的、照著我主和那因 神命令戰兢之人所議定的、按律法而行。
 4. 你起來、這是你當辦的事、我們必幫助你、你當奮勉而行。
 5. 以斯拉便起來、使祭司長、和利未人、並以色列眾人起誓、說、必照這話去行.他們就起了誓。
 
 
 1. 以斯拉從 神殿前起來、進入以利亞實的兒子約哈難的屋裡、到了那裡不喫飯、也不喝水.因為被擄歸回之人所犯的罪、心裡悲傷。
 2. 他們通告猶大和耶路撒冷被擄歸回的人、叫他們在耶路撒冷聚集.
 3. 凡不遵首領和長老所議定三日之內不來的、就必抄他的家、使他離開被擄歸回之人的會。
 4. 於是猶大和便雅憫眾人、三日之內都聚集在耶路撒冷.那日正是九月二十日、眾人都坐在 神殿前的寬闊處.因這事、又因下大雨、就都戰兢。
 5. 祭司以斯拉站起來、對他們說、你們有罪了.因你們娶了外邦的女子為妻、增添以色列人的罪惡。
 
 
 1. 現在當向耶和華你們列祖的 神認罪、遵行他的旨意、離絕這些國的民、和外邦的女子。
 2. 會眾都大聲回答說、我們必照著你的話行.
 3. 只是百姓眾多、又逢大雨的時令、我們不能站在外頭、這也不是一兩天辦完的事、因我們在這事上犯了大罪。
 4. 不如為全會眾派首領辦理.凡我們城邑中娶外邦女子為妻的、當按所定的日期、同著本城的長老和士師而來、直到辦完這事. 神的烈怒就轉離我們了。
 5. 惟有亞撒黑的兒子約拿單、特瓦的兒子雅哈謝、阻擋〔或作總辦〕這事、並有米書蘭、和利未人沙比太幫助他們。
 
 
 1. 被擄歸回的人如此而行。祭司以斯拉和些族長、按著宗族、都指名見派、在十月初一日、一同在座查辦這事。
 2. 到正月初一日、纔查清娶外邦女子的人數。
 3. 在祭司中查出娶外邦女子為妻的、就是耶書亞的子孫約薩達的兒子、和他弟兄瑪西雅、以利以謝、雅立、基大利、
 4. 他們便應許必休他們的妻.他們因有罪、就獻群中的一隻公綿羊贖罪。
 5. 音麥的子孫中、有哈拿尼、西巴第雅。
 
 
 1. 哈琳的子孫中、有瑪西雅、以利雅、示瑪雅、耶歇、烏西雅。
 2. 巴施戶珥的子孫中、有以利約乃、瑪西雅、以實瑪利、拿坦業、約撒拔、以利亞撒。
 3. 利未人中、有約撒拔、示每、基拉雅、基拉雅就是基利他.還有毘他希雅、猶大、以利以謝。
 4. 歌唱的人中、有以利亞實。守門的人中、有沙龍、提聯、烏利。
 5. 以色列人巴錄的子孫中、有拉米、耶西雅、瑪基雅、米雅民、以利亞撒、瑪基雅、比拿雅。
 
 
 1. 以攔的子孫中、有瑪他尼、撒迦利亞、耶歇、押底、耶利末、以利雅。
 2. 薩土的子孫中、有以利約乃、以利亞實、瑪他尼、耶利末、撒拔、亞西撒。
 3. 比拜的子孫中、有約哈難、哈拿尼雅、薩拜、亞勒。
 4. 巴尼的子孫中、有米書蘭、瑪鹿、亞大雅、雅述、示押、耶利末。
 5. 巴哈摩押的子孫中、有阿底拿、基拉、比拿雅、瑪西雅、瑪他尼、比撒列、賓內、瑪拿西。
 
 
 1. 哈琳的子孫中、有以利以謝、伊示雅、瑪基雅、示瑪雅、西緬、
 2. 便雅憫、瑪鹿、示瑪利雅。
 3. 哈順的子孫中、有瑪特乃、瑪達他、撒拔、以利法列、耶利買、瑪拿西、示每。
 4. 巴尼的子孫中、有瑪玳、暗蘭、烏益、
 5. 比拿雅、比底雅、基祿、
 
 
 1. 瓦尼雅、米利末、以利亞實、
 2. 瑪他尼、瑪特乃、雅掃、
 3. 巴尼、賓內、示每、
 4. 示利米雅、拿單、亞大雅、
 5. 瑪拿底拜、沙賽、沙賴、
 
 
 1. 亞薩利、示利米雅、示瑪利雅、
 2. 沙龍、亞瑪利雅、約瑟。
 3. 尼波的子孫中、有耶利、瑪他提雅、撒拔、西比拿、雅玳、約珥、比拿雅。
 4. 這些人都娶了外邦女子為妻、其中也有生了兒女的。
 
   
  上一頁  1  . . . 4  5  6  7  8  9  10   下一頁  

濰   渠羲幗瞪
Copyright (c) Holynet All rights reserved.
Powered by Knowledge Cube, Inc.
Contact to holy_bible@naver.com for more information.