Online 中文/英文圣经 HolyBible
[检索说明]
简体 | NIV | KJV | NASB
沥犬档鉴▼ | 己版鉴▲ |     
简体 (1-3 / 3)   
  马太福音 16:24
于是耶稣对门徒说,若有人要跟从我,就当舍己,背起他的十字架,来跟从我。
 
  路加福音 9:23
耶稣又对众人说,若有人要跟从我,就当舍己,天天背起他的十字架来,跟从我。
 
  马可福音 8:34
于是叫众人和门徒来,对他们说,若有人要跟从我,就当舍己,背起他的十字架来跟从我。
 
   
  上一页  1  下一页  
   
[检索说明]
Copyright (c) Holynet All rights reserved.
Powered by Knowledge Cube, Inc.
Contact to holy_bible@naver.com for more information.