Ana Səhifə | Yarıdım
Azerbaycan | Russian | NIV | KJV | NASB
Ehdi-Ehtiq
 
 • YARADILIŞ
 • İKİNCİ SALNAMƏLƏR
 • DANİEL
 • ÇIXIŞ
 • EZRA
 • HUŞƏ
 • LEVİLİLƏR
 • NEHEMYA
 • YOEL
 • SAYLAR
 • ESTER
 • AMOS
 • QANUNUN TƏKRARI
 • ƏYYUB
 • AVDİYA
 • YEŞUA
 • ZƏBUR
 • YUNUS
 • HAKİMLƏR
 • SÜLEYMANIN MƏSƏLLƏRİ
 • MİKEYA
 • RUT
 • VAİZ
 • NAHUM
 • BİRİNCİ ŞAMUEL
 • NƏĞMƏLƏR NƏĞMƏSİ
 • HABAQQUQ
 • İKİNCİ ŞAMUEL
 • YEŞAYA
 • SEFANYA
 • BİRİNCİ PADŞAHLAR
 • YEREMYA
 • HAQQAY
 • İKİNCİ PADŞAHLAR
 • MƏRSİYƏLƏR
 • ZƏKƏRİYYƏ
 • BİRİNCİ SALNAMƏLƏR
 • YEZEKEL
 • MALAKİ
 •  
  Ehdi-Cədid
   
 • MATTANIN
 • EFESLİLƏRƏ MƏKTUBU
 • İBRANİLƏRƏ MƏKTUB
 • MARKIN
 • FİLİPİLİLƏRƏ MƏKTUBU
 • YAQUBUN MƏKTUBU
 • LUKANIN
 • KOLOSSELİLƏRƏ MƏKTUBU
 • PETERİN BİRİNCİ MƏKTUBU
 • YƏHYANIN
 • SALONİKLİLƏRƏ BİRİNCİ MƏKTUBU
 • PETERİN İKİNCİ MƏKTUBU
 • HƏVARİLƏRİN İŞLƏRİ
 • SALONİKLİLƏRƏ İKİNCİ MƏKTUBU
 • YƏHYANIN BİRİNCİ MƏKTUBU
 • ROMALILARA MƏKTUBU
 • TİMOTEYƏ BİRİNCİ MƏKTUBU
 • YƏHYANIN İKİNCİ MƏKTUBU
 • KORİNFLİLƏRƏ BİRİNCİ MƏKTUBU
 • TİMOTEYƏ İKİNCİ MƏKTUBU
 • YƏHYANIN ÜÇÜNCÜ MƏKTUBU
 • KORİNFLİLƏRƏ İKİNCİ MƏKTUBU
 • TİTƏ MƏKTUBU
 • YƏHUDANIN MƏKTUBU
 • QALATİYALILARA MƏKTUBU
 • FİLİMONA MƏKTUBU
 • VƏHY
 •  


  Fəsil   Kitablar
  [Yh 3: 16] Çünki Allah dünyanı o qədər sevdi ki, vahid Oğlunu ona verdi; bunu etdi ki, Ona iman edən hər kəs həlak olmasın, əbədi həyata malik olsun.